czwartek, 25 grudnia 2014

Delectatio morosa - afterthoughts (aspects)

Delectatio morosa ( Miłość Gallery Toruń) - analisys:

1. art of care / permanent presence in gallery (as some pet in the cage) / gallery as a habitat / taking care about the living parts of show / the artist as the one of them / treating all living beings in the same way
sztuka opieki/ nieustanna obecność w galerii (jak zwierzęta w klatce)/środowisko galerii/opieka nad życiem w galerii/ artysta jako jego część

                                          photo: Tytus Szabelski
2. art/show as a opportunity to meetings and discussion / table as a special navigation punkt, visual invitation to be together
sztuka jako okazja do spotkania, rozmowy/ stół jako punkt nawigacyjny, wizualne zaproszenie do bycia razem

3. minimal visual effect, cleanliness, order ( in contradiction to associations connected with insects) / proper space for domination of idea
minimalistyczna wizualność, czystość, porządek (w kontraście do skojarzeń związanych z robakami, nie z owadami)/ właściwe miejsce dla dominacji idei 


                                         photos: Tytus Szabelski
4. grocery aspect ( during the opening) - the best examine of borderies / a chance to meet own fears / for me - special kind of autocannibalism (eating of  something what you love and what is part of your life)
aspekt spożywczy ( podczas wernisażu) - najlepszy test granic/ okazja do spotkania własnych lęków/ dla mnie, rodzaj kanibalizmu (jedzenie czegoś, co się kocha i co jest częścią życia)
5. contact with people as a permanent transfer of thinks / what you take in one moment, from one person, become the fodder for another / the idea as a food
kontakt z ludźmi, nieustający transfer myśli/ myśl wzięta od jednego staje się karmą dla innych/idea jako pokarm

6. educational aspect of art / art can let you know about yourself / art as a tool of curiosity, process of
examining / artist as a scholar and research material in the same time
edukacyjny aspekt sztuki/ sztuka jako źródło wiedzy o sobie/ sztuka jako narzędzie ciekawości, proces badawczy/ artysta jako badacz i materiał badań jednocześnie

7. only life can be live / the nature as the best source of beauty (you should only humbly observe it)
artist as a living part of art
curators as a living part of art
audience as a living part of art
insects as a living part of art
all this parts are just as important

tylko życie może być żywe/ natura jako główne źródło piękna (które należy jedynie pokornie obserwować)
artysta jako żywa część sztuki
kurator jako żywa część sztuki
publiczność jako żywa część sztuki
owady jako żywa cześć sztuki
wszystkie części są jednakowo ważne
8. all this aspects are nothing new, it is only choise from existing long time possibilities!!
to wszystko nic nowego, jedynie wybór z odwiecznie istniejących mozliwości
the most important work (9 years old)

Ilekroć jestem w domu rodzinnym, staram się zrobić dokumentację tej pracy. Zrobiłam ją na trzecim roku studiów z surowego mięsa i jest to moja pierwsza procesualna praca o rozpadzie materii. Mięsne wnętrze zniknęło pozostawiając pustą poliestrową skorupę. Natura stara się wchłonąć te sztuczne szczątki...a ja próbuje obserwować tą walkę kultury z naturą.

Always when I am at family home, try to make documentation of this work. It was made on third year of my study from raw meat and it is my first process work, about disintegration of matter. The meat content disappeared leaving empty polyester shell. The nature tries to absorb this artificial debris. It could be treated as visualisation of battle nature with culture.poniedziałek, 1 grudnia 2014

action painting - examine of natural insects movement/ badanie trajektorii ruchu

red ink on paper (cockroaches):/czerwony tusz na papierze (karaczany madagaskarskie):zophobas morio maggots:/ larwy drewnojada:
cleaning as painting:/ czyszczenie-malowanie:


środa, 12 listopada 2014

by the way (LOCAL - final exhibition of LOCIS residency)

Program LOCIS był dla mnie szczególną okazją do eksploracji piękna. Kontakt z irlandzką naturą wywołuje silne emocje. Początkowo zakładałam realizację tylko jednego projektu, Postnecropolis, związanego z polska i irlandzką tradycją funeralną oraz fascynacją torfem. Jednak powalona kontaktem z tutejszymi stadami owiec, zrealizowałam jeszcze dwa projekty, przy okazji. Preserving of Ireland to zestaw małych nagrobków dla najbardziej reprezentatywnych produktów lokalnych. Drugi z nich: Recording of emotions powstał z wełny zebranej podczas wędrówki w irlandzkich górach.
W jednym z torfowych nagrobków zakonserwowałam serce owcy, metaforyczne serce Irlandii. Owce ocierają się o drzewa, skały, druty, zostawiając małe próbki wełny. Zawiera ona szczątki roślin, przejmuje kolor otoczenia. Zebrałam pokaźną ilość tej brudnej wełny i przetworzyłam ją w rodzaj przędzy, zapisu podróży.

The LOCIS program was a special occasion for me to explore beauty. Contact with nature evokes very strong emotions. At first I had only one project, Postnecropolis, which relates to polish and irish funeral tradition and a fascination with peat. I was particularly struck by the herds of sheep here and as the residency progressed two further projects emerged: Preservation of Ireland, a set of small peat graves for food that is significant to Ireland, and Recording of emotions, which I made after walking in the hills here.
In one small peat grave I preserved a sheep heart, a metaphorical heart of Ireland. As the sheep move against trees, rocks, wire fences, they leave small pieces of wool. This wool is dirty, containing plants debris and taking the colour of landscape around. During my walks in the hills I collected this wool and made kind of yarn wchich became a recording of my walks.


 empty grave after sheep heart (this heart is now with me in Poland)

photos: Padraig Cunningham


some photos from slideshow:
O mnie

Moje zdjęcie
Karolina Żyniewicz 2009 – gradueted from the Academy of Fine Arts in Łódź; Solo exhibitions: 2014 - Delectatio morosa, Milosc Gallery, Toruń; Hiperfobium, Lameli Gallery, Krakow; 2013 – Quarantine, Wozownia Gallery, Toruń; 2012 – Private life of life, Baszta Gallery, Zbąszyń; 2011 – Fear for darkness, BWA Katowice; Kuriosa, Art Agenda Nova, Krakow; 2010 – Spielsache, Academy of Fine Arts in Krakow; 2009 – Homo ludens, Fabrystrefa Gallery, Łódź; Group exhibitions: 2015 - Flow, fallout skies, bad weather, Mona Inner Spaces, Poznań, 2014 –LOCAL, The Dock Art Centre, Carrick on Shannon, Ireland; inSpiracje/Xtreme, 13 Muz, Szczecin; Cake and blood, Two Left Hands Gallery, Katowice; 2013 – Exteritories, Toruń, Experiment, Zbąszyń; 2012 – The limit of sculpture, Academy of Fine Arts in Warsaw; Grating of the gums on a meniscus, Cellar Gallery, Krakow; On strange feeling, Zderzak Gallery, Krakow; Organic, Cellar Gallery, Krakow