piątek, 24 października 2014

the necessity of feel (the beauty of ugliness)

Nie boję się materii
Potrzebuję czuć, że jestem jej formą
Nie boję się być brzydka, coraz brzydsza
Testuję
Podczas, gdy wszyscy upiekszają,
Igram  z abiektem
Balansując na granicy...

I am not afraid of matter
I need to feel that I am also material object
I am not afraid to become ugly
Increasingly uglier
I am testing
When everyone beautify
I play with abject
Dancing on the border...organic contact with peat
realisation: L.Shevlin, J.Adzuki, LOCIS Ireland 2014

środa, 22 października 2014

dead dishes

wszystko jest proste
jesz żeby żyć
ale musisz jeść śmierć
dużo łatwiej jest jeść bez tej świadomości
że, to, co na talerzu
jest martwe
talerz jest nagrobkiem
estetyzacja imituje życie
tyle kolorów, zapachów
złudzenie ruchu
ale potrawy są martwe
nie ma innej drogi
awers wymaga rewersu
plus minusa
życie wymaga śmierci
to takie proste...

everything is so simple
you eat to live
but you have to eat death
it is much easier to eat without consciousness
that this, what is on the plate
is dead
the plate is a grave
estetisation imitates life
a lot of colours, smells
imagine of movement
but all dishes are dead
becouse opposites are the only possible way
averse needs reverse
plus needs minus
life needs death
everything is so simple...
matter: dead insects, plaster

piątek, 3 października 2014

preserving of Ireland after a few weeks (LOCIS residency)


  sheep heart amazing good preserved in peat/ owcze serce świetnie zakonserwowane w torfie

 bread tomb with a mold on the walls/ nagrobek z chleba ze śladami pleśni na ściankach

 fermented blackberries and Guinness/ sfermentowane jeżyny i piwo Guinnessheart in a shit wool (ready to transport to Poland)/ serce otoczone wełną (zebraną w górach)

recording of emotions (LOCIS residency)

Program LOCIS jest dla mnie szczególną okazję do eksploracji piękna. Kontakt z natura wywołuje we mnie bardzo silne emocje. Początkowo planowałam tylko jeden projekt, związany z zainteresowaniem polska i irlandzką tradycję funeralną oraz fascynacją materialnością torfu. Jednak przy okazji narodziły się dwa inne projekty: Preserving of Ireland i Recording of emotions. Ten ostatni to praca z wełną. To swoiste nagranie spaceru w irlandzkich górach. Stada owiec to właściwie sztandarowy element irlandzkiego krajobrazu. Owce, ocierając się o drzewa, skały, druty ogrodzenia, zostawiają próbki wełny. To rodzaj naturalnej ochrony. Ta wełna jest brudna, zawiera fragmenty roślin, przybiera kolor podłoża. Podczas samotnej wędrówki w górach, zebrałam dużą porcję tego brudnego piękna. Znajoma, mieszkająca w górach i pracująca twórczo z wełną, nauczyła mnie spinningu, czyli robienia przędzy. Pozwala mi to zrobić nić będącą zapisem moich górskich przeżyć.

LOCIS program is for me special occasion to exploration of beauty.
Contact with nature provides me very strong emotions.
At first I had only one project Postnecropolis, tied with interest in polish and irish funeral traditions and fascination of peat.
Nevertheless ,,by the way,, emerged 2 another project: Preserving of Ireland (described in other place) and  Recording of emotions.
This last is work with wool. It is special recording of walking in irish mountains.
Significant element for irish landscape are herds of sheep.
Sheeps, wiping about trees, rocks, wire fences, leave small samples of wool. It is special natural cover. This wool is dirty, contains plants debris, takes a colour of background.
During my alone walking in the mountains I collected big portion of this shit wool.
My friend, who lives in mountains and works a lot with wool textiles, teached me of spinning.
So I can make kind of yarn, which is recording of my experiences.


 every owner marks his herd with another colour

O mnie

Moje zdjęcie
Karolina Żyniewicz 2009 – gradueted from the Academy of Fine Arts in Łódź; Solo exhibitions: 2014 - Delectatio morosa, Milosc Gallery, Toruń; Hiperfobium, Lameli Gallery, Krakow; 2013 – Quarantine, Wozownia Gallery, Toruń; 2012 – Private life of life, Baszta Gallery, Zbąszyń; 2011 – Fear for darkness, BWA Katowice; Kuriosa, Art Agenda Nova, Krakow; 2010 – Spielsache, Academy of Fine Arts in Krakow; 2009 – Homo ludens, Fabrystrefa Gallery, Łódź; Group exhibitions: 2015 - Flow, fallout skies, bad weather, Mona Inner Spaces, Poznań, 2014 –LOCAL, The Dock Art Centre, Carrick on Shannon, Ireland; inSpiracje/Xtreme, 13 Muz, Szczecin; Cake and blood, Two Left Hands Gallery, Katowice; 2013 – Exteritories, Toruń, Experiment, Zbąszyń; 2012 – The limit of sculpture, Academy of Fine Arts in Warsaw; Grating of the gums on a meniscus, Cellar Gallery, Krakow; On strange feeling, Zderzak Gallery, Krakow; Organic, Cellar Gallery, Krakow